Przetargi


Zakup ekranów LED z funkcją tablicy wyników dla Hali Mistrzów

dodano dnia: 2019-10-14 17:17:08 | autor: Agnieszka Czaplicka

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku ogłasza przetarg nieograniczony na "Zakup ekranów LED z funkcją tablicy wyników  dla Hali Mistrzów"

pliki do pobrania:

informacja z otwrcia ofert

wyjaśnienia 3 - pytania i odpowiedzi

wyjaśnienia 2 - pytania i odpowiedzi

wyjaśnienia -pytania i odpowiedzi

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1.        Formularz oferty – zał. nr 1 do SIWZ

2.        Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp – zał. nr 2 do SIWZ,

3.        Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp – zał. nr 3 do SIWZ,

4.        Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 – zał. nr 4 do SIWZ,

5.        Wzór umowy – zał. nr 5 do SIWZ,

6.        Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ,

zdjęcie 1

zdjęcie 2

zdjęcie 3

zdjęcie 4

zdjęcie 5

  • Nazwa dokumentu: Zakup ekranów LED z funkcją tablicy wyników dla Hali Mistrzów
  • Data utworzenia: 2019-10-14 17:17:08
  • Data ostatniej zmiany: 2019-10-22 14:32:15